Search form

Luka 4:32

32Weduyeleme yele wewedudi bolele hibi bacaigaing, yengele silic ingucne kucineholec weduyeleme, ngic-ngigac yenge ngagebong, feicne aiwec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index