Search form

Luka 4:40

40Aime wenac-dongeine haunale aiyemewa, ngic-ngigac sasawadi agofocngineng huc fungine fungine aiyeleicne, yenge bacebalu Yesula kwesiibong. Kwesibong, Yesudi moleine hucnginengkolec sasawa witinginang lolu bamadicebayackewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index