Search form

Luka 4:41

41Bamadicebame aleng inguchac ngic-ngigac bocyac yengelacni ofelu yanguc wackeibong, “Ga Wapongte Madec.” Aime ye Mesia, yogo ngageibongte yenge yowa yogo mi miningte mimacebawec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index