Search form

Luka 4:44

44Inguc milu Yudeya himongka kpakpaduc macngineng falewec, iwa hikelu Wapongte yowa miweduc aiyelelu gawec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index