Search form

Luka 5:14

14Hegileme Yesudi mimackelu miwec, “Ga socgona aibaba fikegac yogolec ngic monic mi edodamec, depec-baba ngic yela hikelu socgone edalidamec! Aime Mosesdi depecte miwec, yogolec silicina lodamec! Yenge depecgone yogo nganilu ngage-motodaingte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index