Search form

Luka 5:15

15Aime Yesule siducti sugucne benang sawelu hikeme ngic-ngigac habutowa homacnedi yenge yele yowa ngageningte, ailu yedi ngic-ngigac huckolec bamadicebanale kwesiibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index