Search form

Luka 5:17

Yesudi ngic monic hige-moleine homaicne bamadickewec.

Mat 9:1-8; Mrk 2:1-12

17Gacgu dameng monicka Yesu ye Wapongte yowa edocebalu weduyeleme Farisaio nga Wapongte yefe-yowale wewedu ngic gocne Galili nga Yudeya mac-kpisicne sasawa ailu Yerusalem taon, iwacni kwesilu ngiyeibong. Nga Sugucnele kucti Yesula fawecte huckolec bamadicebawec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index