Search form

Luka 5:21

21Inguc mime Wapongte yefe-yowale wewedu ngic nga Farisaio yenge yengilangkac yanguc ngageibong, “Ngic yogo ma ngicti Wapong fecnogac? Wapong moniyangti sugubac, bikic nalic hegiledaicte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index