Search form

Luka 5:24

24Aime Ngicte Madec ye himongka bikic hegile-hegilele bole-yowa nga kuc facnogac, yogo ngageningte mibe ngagening.” Yesudi inguc milu hige-moleine homaicne yele yanguc miwec, “Ga edocgugabac, fangkelu dembenggone balu macgona hikec!”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index