Search form

Luka 6:1

Yesudi Sabatle yowa miwec

Mat 12:1-8; Mrk 2:23-28

1Yesu ye Sabat dameng monicka wit bolewa yefe leemewa mic-tengtengfocine yenge wit noine bamoctolu socine litolu nobong

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index