Search form

Luka 6:13

13mac saeme mic-tengteng habutowa wacebame hikebong, yengele kwelinacni mic-tengteng 12 bawosaecebalu wacngineng salecebaicne wacebawec. Nga salecebaicne yengele wacngineng yanguc:

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index