Search form

Luka 6:18

18Kwesilu Yesule yowa ngageningte, nga yedi hucngineng bamadicebanale kwesiibong. Ailu aleng wonongkolec ngic yenge inguchac momoc kwesilu madickeibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index