Search form

Luka 6:19

19Aime yele kucti yengela falockeme ngic-ngigac sasawadi madickeibong, yogolec ailu yenge sasawadi ye oiyaningte ngageibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index