Search form

Luka 6:22

22Nga Ngicte Madeckolec gagaingte ailu kweledi wikecngebalu misowalecngebadaingte. Ailu lobina locngebalu wac sowacne wacngebadaingte, yogo ngenge kwele-angackolec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index