Search form

Luka 6:26

26Ailu ngic-ngigac yengi mimadicngebalu gagaing, ngenge umacnginengkolec, yengele ngambofocngineng esecne sinaic mimi kwesacine inguchac mimadicebalu gaibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index