Search form

Luka 6:27

Ngabafocgone yengele angac ngagedamec

Mat 5:38-48

27“Ailu yowanele hedec kwecaigaing, ngengebac yanguc edocngebagabac, Ngenge ngabafocngineng yenge ago aiyelelu angacka gadaing ailu kweledi wikecngebacaigaing, yenge aibaba madicne aiyelelu gadaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index