Search form

Luka 6:28

28Ailu sawec-yowa sowacne edocngebacaigaing, yenge yambungebalu gadabiyeng, ailu basowalecngebacaigaing, yengele ailu milockelu gadabiyeng.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index