Search form

Luka 6:32

32“Nga yenge ago aingelelu angac ngagecaigaing, ilec ngenge inguchac ago aiyelelu angac ngagedaingtewa, ngengela kwele-madic-yowa homacne mi minoga. Bikic-baba aling yenge wenuc ago aiyelelu angac ngagecaigaing, ngenge inguchac yenge ago aiyelelu angac ngageyeledaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index