Search form

Luka 6:34

34Ailu yanguc ngagening, ngengelacni tofa aibong ameine badaingtewa, ngengele kwele-madic-yowa mi minoga. Ngic bikicnginengkolec yenge inguchac bikickolec agofocngineng wiyacngineng ameineholec yelecaigaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index