Search form

Luka 6:35

35Ailu ngenge ngabafocngineng yengele angac ngagelu aibaba madicne aiyeledaing. Ailu amengineng hegilebong, yengela fadaic, badungeleningte mi ngagesidaing. Inguc aidaingtewa aibaba madicnele fulingineng sugucne fadaicte, aime Mamacngineng Wapong Feicnetowanonggeng yele adu-madecfocine aidaingte. Ye ngic-ngigac kpaomaine nga wac sowacneholec ailu ngic kindololoholec aibaba madicne aiyelecaigac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index