Search form

Luka 6:38

38Ngenge wiyacngineng balu ngic-ngigac yeledaing, inguc aidaingtewa, Sugucnedi wiyacngineng ameine kweme haume kpendaelu kpung kwedaicte. Ailu hatacmac kweme wakelu sotingkelu nebocine tabunginang wame badaingte. Yogo yangucte, ngenge ngic wiyacngineng umacine wosaelu yelecaigaing, umacine silicine ingucneyac yengi ameine wosaelu ngeledaingte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index