Search form

Luka 6:40

40Nga hibi-mac madec monicti weweduine yele feicne mi aidaicte. Wewedu ye madecfocine weduyeleyackeme motome yele silic ingucneyac aiyackedaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index