Search form

Luka 6:48

48Aime ngic monic ye mac banale milu himong falime fapacladeng fikeme yogolec kwelina bosingngine wikeme hauwec, ngic yogo ye ingucne. Ye mac sanangne bawecte mac lumongtowa kwesilu mac nalic mi basowaledaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index