Search form

Luka 7:1

Yesudi hudule damongte kwelec kwekweine bamadickewec

Mat 8:5-13

1Aime Yesu ye yowa yogo ngic-ngigac edocebayackeme ngagebong motome Kapeneam macka hikewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index