Search form

Luka 7:17

17Aime siduc idi Yudeya himongka nga himong gocne nebocina ngiyegac, iwa hikeme sasawadi siduc yogo ngageyackeibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index