Search form

Luka 7:22

22Ilec yanguc edocepalu miwec, “Ngeke hikelu wiyac ngani-ngagec aigabiyec, ilec siduc Yohane aicnodabiyec! Donge-pisicti dongengineng hilacaigaing nga hige-sowac yengi yefe hikegaing, ailu waic-sanangnginengkolec, yenge socngineng madickegac. Ailu hedec-fong yenge yowa ngagegabiyeng, nga homaicne, yenge gboliyegaing, ailu ngic waweweine yenge siduc madicne ngagegabiyeng.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index