Search form

Luka 7:25

25I miyac, aimebac oma wiyac nganinogale hikeibong? Ngic monic wambacine hibiineholec, me? Ngagegaing, ngic ngakpingineng hibine madicne holecaigaing nga himongte angacka gagaing, yengi ngictaule macka gacaigaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index