Search form

Luka 7:29

29Aime ngic-ngigac sasawa yenge yogo ngagelu, takes-baba yengeholec momoc, esecne Yohanela hikelu misa lowaibongte ailu yanguc miibong, “Wapong ye yowa noine nga dondonnele damongine,” inguc miibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index