Search form

Luka 7:36

Bikic-baba ngigac monicti Yesule hige suwewec

36Farisaio ngic monic, wacine Simon, ye Yesuholec nosing nonale macina wackeme yele macka feme ngiyeiboc.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index