Search form

Luka 7:37

37Aime bikic-baba ngigac monic ye taon iwa gawec, yedi, “Yesu ye Simonte macka ngiyegac,” inguc mibong ngagelu kilung monic, wacine alabastros posadi baicne, i sandaineholecti hoine madicne yogo balewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index