Search form

Luka 7:39

39Inguc aime Farisaio ngic Yesu wackewec yedi nganilu yeicnahac yanguc ngagewec, “Ngigac welegac ye bikickolec, ilec ailu ngic yago ye Wapongte sinaic mimi noine aigacka, ye bikic-baba ngigacti bauwalu aibaba yago aigac yogo nalic ngagedecka.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index