Search form

Luka 7:49

49Mime ngic-ngigac gocne yeholec ngiyeibong, yenge yengungtiyac mingagec ailu miibong, “Yago ma ngic? Ye bikicngineng inguchac hegileyelegac.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index