Search form

Luka 7:6-7

6-7Edobong Yesu ye yengeholec hikelu mac bangkaleme hudule damongti agofocine gocne salecebame yanguc edoningte hikeibong, “Sugucnene, damenggone homacne mi hegilenong. Ailu na oma madicnenele ga macne kwelina ofedamecte, na ingucnedi gala nalic mi fudacte, ilec ga iwa domalu yowa sugu miyengka nale kwelec kwekwene madickena. 8Yogo yangucte, na ingucneyac, ngic kucnginengkolec yengele bagewa ganogale locnuibong. Ailu nale bagewa huduc ngicfocne gacaigaing. Aime monicte hikec mibe hikedaicte nga monicte welec mibe weledaicte. Aime kwelec kwekwenele yago bac, mibe badaicte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index