Search form

Luka 7:8

8Yogo yangucte, na ingucneyac, ngic kucnginengkolec yengele bagewa ganogale locnuibong. Ailu nale bagewa huduc ngicfocne gacaigaing. Aime monicte hikec mibe hikedaicte nga monicte welec mibe weledaicte. Aime kwelec kwekwenele yago bac, mibe badaicte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index