Search form

Luka 7:9

9Inguc mime Yesu ye yogo ngagelu kwatackewec, ailu hefaliyelu habu ye balaibeibong, yenge yanguc edocebawec, “Mibe ngagening: Israel himongka ngage-ngagesingngineng kucineholec ingucne monic mi nganiiba.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index