Search form

Luka 8:12

12Aime wasec yefewa holewec, yogo gocne yenge yowaine ngagebong, Aleng Sugucnenginengti welelu yengi Sugucne ngagesingkenogale aibong, yedi wasecne mi ainingte yowa yogo kwelenginangkocni baickeyelegidaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index