Search form

Luka 8:14

14Aime wasec kpindingka holewec, yogo ngic gocnedi Wapongte yowa ngageibong, yenge gaganginengte ngageboc, nga hiye-monengnginengte lokwesacka ailu himongte gagawa ngani-angac ailu gaibong, idi yowa hole-homame noine sowacne ailu miyac aicaigac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index