Search form

Luka 8:2-3

2-3ailu ngigac gocne alengkolec nga hucnginengkolec bamadicebawec, yenge yeholec momoc hikeibong. Aime ngigac yenge monengngineng Yesu nga mic-tengtengfocine baficebalu gaibong. Ngigac homacnedi inguc aiibong, yengelacni monic wacine Maria, wacine monic Magadalen, yelacni aleng 7 yebiyecnowec. Nga monic Yoana, ngaweine Kusa, ye Herodele moneng-damong, ailu monic wacine Susana.

Huc-wasec wicke-wickele nangeng yowa

Mat 13:1-9; Mrk 4:1-9

4Aime ngic-ngigac yenge taon ngiye-lewecsoc, iwacni Yesula welelu habu sugucne aibong, yedi nangeng yowa yanguc edocebawec,

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index