Search form

Luka 8:22

Dibong gbelong yeki Yesule yowa ngageiboc

Mat 8:23-27; Mrk 4:35-41

22Dameng monicka Yesu ye mic-tengtengfocine yengeholec wagewa felu yanguc edocebawec, “Nongileng lifuc nebocina hikenang.” Inguc mime iwa hikeebongka,

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index