Search form

Luka 8:35

35ngic-ngigac yenge yogo ngagelu aibaba fikewec, yogo nganiningte Yesula kwesiibong. Kwesilu ngic alengkolec gawec, ye nganibong, yedi ngage-motolu ngakpi holelu Yesule higewa ngiyewec. Inguc ngiyeme yenge nganilu hangocebawec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index