Search form

Luka 8:49

49Aime Yesu ye yowa midomaemewayac kpakpaduc macte damong, yele mackacni ngic monic yowa yanguc bawelewec, “Adugone biyac homayec, ga wewedu hatacmac umac mi lacnoc!”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index