Search form

Luka 8:9

Yesudi nangeng yowale fungine edocebawec

Mat 13:10-23; Mrk 4:10-20

9Mime mic-tengtengfocine yenge nangeng yowale fungine, ilec uwacnobong

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index