Search form

Luka 9

Yesudi mic-tengtengfocine 12 bole baningte salecebawec

Mat 10:5-15; Mrk 6:7-13

1Aime Yesu ye mic-tengtengfocine 12 wacebame weleyackebong aleng sasawa yebicebaningte nga huc fungine fungineholec bamadicebaningte bole-yowa nga kuc sasawa yelewec. 2Yelelu Wapongte ngani-damongte yowa edocebaningte nga huckolec bamadicebaningte salecebalu 3yanguc edocebawec, “Ngenge yefele wiyac monic mi balu hikedaing, hiye nga nosing ailu yasu me moneng monic mi badaing, me ngakpi yaeckang mi bahikedaing.* 4Nga mac monicka hike sulumebong, yenge mac holengelebong ngenge mac iwayac sugu ngiye-fangkec aibong motome taon monicka hikedaing. 5Nga taon monicte ngic-ngigac yenge mi sebicngebabong ngenge taon yogo hegilelu higenginangkocni lube webong wame yenge yogo nganibong aibaba yogodi sowacnengineng edalicebadaic.” 6Mime yenge macsoc hikelu siduc madicne mibong yegengkeme galu huc-doickolec bamadicebalu gaibong.

Herodedi Yesule fungine ngagenale aiwec

Mat 14:1-2; Mrk 6:14-16

7Inguc aime Galili prowinsle gawana sugucne, Herode yedi wiyac sasawa fikewec, ilec siduc ngageme gocne yenge yanguc miibong, “Yohane misa-lowac ye homackacni gboliyelu fangkelu gagac.” Inguc miibongte ailu ngagelu medeckewec.* 8Mibong gocnedi yanguc miibong, “Elaiya fikelu gagac,” nga gocne yengi miibong, “Wapongte sinaic mimi biyachac benang gaibong, yengelacni monicti welegac.” 9Aime Herodedi yanguc miwec, “Nani mibe Yohane ubeine biyachac welockeibong, nga yagobac ma ngicte siduc ngagegabac.” Milu Yesu nganinale milu gawec.*

Yesudi ngic 5 tausen nosing gumecebawec

Mat 14:13-21; Mrk 6:30-44; Yoh 6:1-13

10Aime salecebaicne yenge hefaliye hikelu bole baibong, yogolecte siduc Yesu bacnoyackeibong. Bacnoyackebong motome, yedi mic-tengtengfocine 12 yenge sugu bacebalu mengocebame tembucngineng ngiyenogale taon monic wacine Besaida, iwahaic hikeibong. 11Hikebong habutowa yenge yogo ngagelu ye balaibeibong. Balaibebong, yedi mac holeyelelu Wapongte ngani-damongte mime yegengkeyeleme huckolec yenge bamadicebawec.

12Mac aweleme mic-tengtengfocine 12 yenge Yesula welelu miibong, “Himong yago ngicine mikacka gaebengka mac awelegacte habu salecebang mac-himong ngiye-legac, iwa lelu nosing bafuwa nolu iwa fadaing.”

13Mibong yanguc miwec, “Ngengi nosing yelebong noning!”

Mime yanguc bafaliyeibong, “Nonge bret 5 nga misa-sic yaeckang balu gagabeleng. Nga yenge habu sugucneyac, ilec nonge nosing fuli nalic mi badabelengte.” 14Ngic yogo yengele dzalengineng 5 tausen ingucti gaibong. Ilec ailu inguc miibong.

Mibong Yesudi mic-tengtengfocine edocebalu miwec, “Ngenge ngic-ngigac edocebabong, yenge habu-50 habu-50 inguc kpaduckelu ngiyening.” 15Mime mic-tengteng yenge ngic-ngigac inguc ainingte edocebabong sasawadi wangiyeibong. 16Wangiyebong Yesudi bret 5 nga misa-sic yaeckang, yogo balu dongeine hilame honocmengka feme yambungkelu bauckewec. Bauckelu ngic-ngigac botoc balu yeleningte, mic-tengtengfocine yeleme 17yengi botoc balu ngic-ngigac yelebong sasawadi nogebec ailu nosing tofaine notiwa aiibong, yogo kpaduckebong haulu damba 12 wakewec.

Pitadi Yesule fungine miyegengkeyelewec

Mat 16:13-19; Mrk 8:27-29

18Yesu ye dameng monicka yeicnakac Wapong milockelu gaemewa mic-tengtengfocine yeholec gaibong yenge uwayelewec, “Ngic-ngigac yenge nale ma micaigaing?”

19Mime miibong, “Gocnedi Yohane misa-lowac micaigaing, nga gocnedi Elaiya micaigaing, ailu gocne yengibac Wapongte sinaic mimi monic esecne, yedi gboliyelu gagac micaigaing.”*

20Inguc mibong miwec, “Aime ngenge ngengung nale ma micaigaing?”

Mime Pitadi miwec, “Ga Wapongte Mesia.”+* 21Mime, yenge yowa yogo ngic monic mi edocebaningte mimacebawec.

Yesu homalu homackacni hatacmac fangkenale edocebawec

Mat 16:20-28; Mrk 8:30-9:1

22Yogo yangucte miwec, “Ngicte Madec ye doic sugucne homacne ngagedaicte. Aime Yuda-ngic micnefocngineng nga depec-baba ngic micne ailu Wapongte yefe-yowale wewedu ngic yenge ye kweledi hegilelu webong homadaicte. Aime homame hadeng habackang aime hatacmac gboliyelu fangkedaicte.”*

Yesudi yeicne balaibenogale yowa miwec

23Aime yenge sasawa yanguc edocebawec, “Monic ye na balaibecnunogale ngagegacka, ye yeicne soc-kweleinele angac bawalu hadengsoc malicpongine bafangke tengkelu balaibecnudaic.+* 24Monic ye yeicne gagaine sebilenale ngagelu boleine bacaigacka, ye gagaine sangkecnodaicte. Nga nale ailu gagaine hegiledaicte, yedibac gagaine fikecnodaicte.* 25Ilec ailu monic ye himongte wiyac sasawa bafuwalu balu gacaigac, yedibac gagaine sangkecnoyackedaicte me yeicne basowalenagudaicte. Yele gagaine yogo noine mikac aidaicte. 26Aime ngic monicti nale ngageme gameineholec aigac ailu nale yowale ngageme gameineholec aidaictewa, Ngicte Madec ye Mamacinele nga angelofocinele nga yeicnele hulili-kwelengtowanginengkolec kwesidaicte, dameng iwa ye ngic yogolec inguchac ngageme gameineholec aidaicte.* 27Nga yago domagaing, ngengelacni gocne yenge mi homaebongkayac Wapongte ngani-damong weleme nganidaingte, yogo noine benang edocngebagabac.”

Yesule soc hefaliyelu haic monic aiwec

Mat 17:1-13; Mrk 9:2-13

28Aime yowa yogo miwec, ilec Sonda moniyang ingucne motoemewa Yesudi Pita nga Yakobos ailu Yohane bacebame milockeningte kupicka feibong. 29Felu milockeemewa haic mesuinedi hefaliyelu silicine monic aime ngakpiine angolelu pilatac ingucne benang aiwec. 30Inguc aiyemewa iwahac ngic yaeckang, Moses nga Elaiya yeke fikelu yeholec mingagec aiiboc. 31Yeke hulili-kwelengngineholecti fikelu, Yesudi Yerusalem hikelu gagaine bamoctolu hegilecebalu fenale mingagec aiibong.*32Nga Pita agokecineholec, yenge gung-kwomoc faibong. Faibongkacni gboliye fangkelu Yesu hulili-kwelengngineholec nga ngic yaeckang yeholec domaboc nganicebaibong.*33Aime ngic yaeckang yeke Yesu hegilelu hikeebocka Pitadi Yesu edolu miwec, “Sugucnene, yagowa gabeng angacine aigacte fale habackang banang: Gale monic, Mosesle monic, nga Elaiyale monic.” Ye wiyac monic mi ngagelu moc miwec.

34Yowa milu domaemewa kaguwa monicti fikelu walu somecebame hangoc ailu kaguwa kwelina domaebongka 35kaguwa kwelinacni malac monic yanguc wackelu miwec, “Yago nale madecne bawosaeicne, ngenge yele yowa ngagedaing!”* 36Ailu malac miyac aime yenge donge hilalu Yesu yeicnakac domame nganiibong. Nganilu mic-tengteng yenge yowa mikac ailu domaibong. Aime dameng iwa wiyac nganiibong, ilec ngic monic mi edoibong.

Yesudi madec monic alengkolec bamadickewec

Mat 17:14-21; Mrk 9:14-29

37Mac saeme Yesudi mic-tengtengfocine habackang yengeholec kupickacni hauebongka ngic-ngigac habu sugucnedi bafuwaibong. 38Aime habu yengele hewackacni ngic monicti Yesu wackelu miwec, “Wewedu, ga welelu madecne nganic, na madecne moniyang sugu. 39Aleng monicti madecne bame ye aukweme alengti balu wepackelu socine bakuctungkelu bame micinacni sofololoc ofecaigac. Ailu aleng yogodi madec basowale-benangkelu dameng moniyang moniyang sugu hegilecaigac. 40Aime mic-tengtengfocgone yenge aleng yebiyenogale edocebabe yenge aibibiyegabiyeng.”

41Mime Yesudi miwec, “Dameng yagolec ngic-ngigac aling yago ngenge ngage-ngagesingngineng mikac ailu aibabangineng kosa-balasaineholec aigabiyeng. Dameng dalicne ngengeholec momoc ganogale tatakic ainelegac. Ga madecgone nala bawelec!”

42Mime madec ye emeina balu leemewa aleng wonongkolecti madec wepackeme himongka wawelu socine tengteng kweme Yesudi aleng yowa sanangne aicnolu madec bamadickelu mamacine hatacmac lacnowec.

Yesu weningte fungine yeuctiyac miwec

Mat 17:22-23; Mrk 9:30-32

43Lacnome ngic-ngigac yenge Wapongte kuctowaine ingucne nganilu ngani-welec ailu ngagebong wiyac feicne aiwec. Ailu yenge Yesule bole sasawa nganilu ngani-welec aiibong. Inguc aiyebongka ye mic-tengtengfocine yanguc edocebawec, 44“Ngenge hedec lolu yowa yago ngagening! Mi daliweemewa Ngicte Madec mudockelu losi yengele molewa lobong wedaingte.”* 45Mime mic-tengtengfocine yenge yowa yogo mi ngage-motoningte kwele nga ngage-ngagengineng fongkewec. Fongkeme yenge Yesule yowa mi ngage-motolu fungine hatacmac uwacnoningte hangocebawec.*

Feicne gagale yowa

46Aime mic-tengteng yengelacni madi feicne aidaicka, ilec yengungtiyac yowangineng fec-wac aiwec.*47Inguc aibong Yesudi kwele ngage-ngagenginang fawec, yogo biyac nganilu madec hakic monic balu yeicneholec lome domame*48yanguc edocebawec, “Monic ye nale wacte ngagelu madec yangucne sebiledaicte, ye na inguchac sebicnudaicte. Nga na sebicnudaicte, ye na salecnuwec ye inguchac sebiledaicte. Ilec ailu ngengele hewackacni ye bawacnagulu gadaicte, yedibac feicne aigac.”

49Inguc mime Yohanedi yanguc miwec, “Sugucne, ngic monicti wacgone wackelu aleng yebicebame nganibeleng. Ailu nongilengkolec mi gagacte kpatalacnobeleng.”

50Mime yedi miwec, “Monicti bolenonggengte ngaba mi aigac, yedi agononggeng aigac. Ilec ailu mi kpatalacnodaing.”*

Yesu ye Yerusalem fenogale hikewec

51Yesu ye honocmengka fenogale damengngine bangkale weleme ye ngage-ngageine Yerusalem iwa lolu hikewec. 52Hikeme ye ngic gocne salecebame yenge molickelu noba-nosing nga mac fale bamadickeningte Samariale mac monicka hikelu sulumeibong.+53Hike sulumelu Yesu ye Yerusalem hikedaicte, inguc ngageibongte Yesu hekecnoibong. 54Inguc aibong mic-tengtengkecine, Yakobos nga Yohane, yeke yogo nganilu yanguc miiboc, “Sugucne, nalic mibeng honocmengkacni dac walu ngic yago lobecebayackena, yogo nalic aidabelengte, me?”*

55Miboc Yesudi hefaliyelu ngelengke-yetewec. [“Ye miwec, ‘ngeke mi ngagelu kwelenginec weni fikegaic. 56Ngicte Madec ye ngic mi basowalecebanogale welewec. Ye bacebame wasecne ainingte welewec.’”]+ Inguc aime mic-tengtengfocine yengeholec mac monicka hikeibong.

Yesu balaibe-balaibele yefe

Mat 8:19-22

57Yefewa hikelu ngic monicti edolu yanguc miwec, “Ga iwa me iwa hikedamectesoc na balaibecgulu gaholec ganogale ngagegabac.”

58Mime Yesudi yanguc bafaliyecnowec, “Kate-hoda yenge himong kwelina fafanginengkolec, nga sawawa nango yenge selengnginengkolec, aime Ngicte Madectibac mac fafaine mikac.”

59Milu ngic monic yanguc edowec, “Ga welelu na balaibecnuc!”

Mime ngic yedi miwec, “Sugucne, ngagenelengka lelu mamacne longkelubac weledacte.”+

60Inguc mime yanguc bafaliyecnowec, “Hegilec, homacine yenge yengung longnaguning, gabac hikelu Wapongte ngani-damongte yowa miyengka yegengkena.”

61Nga ngic monicti yanguc miwec, “Sugucne, balaibecgunogale ngagegabac, aimebac na hikelu alingfocne edocebalubac weledacte, yogo nalic, me?”*

62Mime Yesudi yanguc edowec, “Ngic monic ye ngage-ngageine biyac saleluhuc hefaliye-nganic aidaicte, ngic ingucnedi Wapongte ngani-damongtesoc mi aigac.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index