Search form

Luka 9:13

13Mibong yanguc miwec, “Ngengi nosing yelebong noning!”

Mime yanguc bafaliyeibong, “Nonge bret 5 nga misa-sic yaeckang balu gagabeleng. Nga yenge habu sugucneyac, ilec nonge nosing fuli nalic mi badabelengte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index