Search form

Luka 9:2

2Yelelu Wapongte ngani-damongte yowa edocebaningte nga huckolec bamadicebaningte salecebalu

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index