Search form

Luka 9:22

Yesu homalu homackacni hatacmac fangkenale edocebawec

Mat 16:20-28; Mrk 8:30-9:1

22Yogo yangucte miwec, “Ngicte Madec ye doic sugucne homacne ngagedaicte. Aime Yuda-ngic micnefocngineng nga depec-baba ngic micne ailu Wapongte yefe-yowale wewedu ngic yenge ye kweledi hegilelu webong homadaicte. Aime homame hadeng habackang aime hatacmac gboliyelu fangkedaicte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index