Search form

Luka 9:26

26Aime ngic monicti nale ngageme gameineholec aigac ailu nale yowale ngageme gameineholec aidaictewa, Ngicte Madec ye Mamacinele nga angelofocinele nga yeicnele hulili-kwelengtowanginengkolec kwesidaicte, dameng iwa ye ngic yogolec inguchac ngageme gameineholec aidaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index