Search form

Luka 9:35

35kaguwa kwelinacni malac monic yanguc wackelu miwec, “Yago nale madecne bawosaeicne, ngenge yele yowa ngagedaing!”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index