Search form

Luka 9:36

36Ailu malac miyac aime yenge donge hilalu Yesu yeicnakac domame nganiibong. Nganilu mic-tengteng yenge yowa mikac ailu domaibong. Aime dameng iwa wiyac nganiibong, ilec ngic monic mi edoibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index