Search form

Luka 9:39

39Aleng monicti madecne bame ye aukweme alengti balu wepackelu socine bakuctungkelu bame micinacni sofololoc ofecaigac. Ailu aleng yogodi madec basowale-benangkelu dameng moniyang moniyang sugu hegilecaigac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index